6349 patienter og 429 fødende giver personalet på Regionshospitalet Herning og Holstebro ros for blandt andet at blive set, hørt og lyttet til i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser.

15.03.2019.

Lægefaglig direktør Jens Friis Bak og sygeplejefaglig direktør Ida Götke ser det samlede resultat som et udtryk for, at patienttilfredsheden er på et stabilt, højt niveau på tværs af alle områder.

- Det samlede resultat viser flotte takter for, hvordan kombinationen af høj faglighed, kvalitet og teamsamarbejde kan komme til at spille sammen med patientinvolvering på Regionshospitalet Gødstrup, siger lægefaglig direktør Jens Friis Bak.

Sygeplejefaglig direktør Ida Götke tilføjer, at resultatet viser, at der er tale om meget mere end et øjebliksbillede:

- Resultatet viser, at vi generelt har et meget stabilt og højt niveau i patienttilfredshed, fordi vores personale har fokus på at arbejde kontinuerligt og systematisk med patientoplevet kvalitet og patientinvolvering, siger sygeplejefaglig direktør Ida Götke. 

Patientinvolvering giver trygge og tilfredse fødende og patienter

Birgit Hagen er som medformand i Brugerrådet ved Hospitalsenheden Vest glad for at se, at patienttilfredsheden er stigende.

- Jeg er meget tilfreds med, at mange af de tiltag, der har været gjort fra personalets side, ser ud til at være lykkedes. Det er dejligt at høre, at fødende og deres pårørende befinder sig godt både før, under og efter fødslen, og at de sammen med deres nyfødte får en god, tryg og rolig start på det nye liv sammen.

Birgit Hagen tilføjer, at Brugerrådet anerkender afdelingernes kontinuerlige indsats for at sikre patienternes tryghed både ved indlæggelsen og udskrivelsen fra hospitalet.

- Patientinvolvering tager tid. Erfaringen viser også, at tiden spares i den sidste ende netop ved, at man inddrager og orienterer patienten om forløbet. I Brugerrådet ønsker vi derfor, at alle patienter får en patientansvarlig læge, da det er med til at skabe bedre sammenhæng og tryghed for patienten. 

Landets bedste fødested får førstepladsen i tilfredshed 

Fødeafdelingen blev sidste år kåret som Danmarks bedste fødested for fjerde år i træk målt på behandlingskvalitet i "Danmarks Bedste Hospital", og nu har de fødende og deres partnere også scoret fødestederne i Herning og Holstebro som nr. 1 i tilfredshed. 

Chefjordemoder Ann Fogsgaard mener, at det skaber resultater målt på patienttilfredshed, at Fødeafdelingen arbejder med løbende kvalitetsforbedringer i graviditets- og fødselsforløbet ud fra tre principper, der understøtter hinanden: sikkerhed, gode relationer og atmosfære.

- Vi lægger vægt på at have en tværfaglig tilgang til kvalitetsforbedringer, hvilket betyder, at hver enkelt familie skal opleve en stor sammenhæng igennem hele graviditets- og fødselsforløbet.

Ann Fogsgaard tilføjer, at Fødeafdelingen har en stærk forbedringskultur, hvor alle bidrager med fokus og ideer til at højne kvaliteten.

- Det gør vi bl.a. ved at have fokus på et innovativt fødemiljø i Gødstrup, flere gode vaginale fødsler, færre fødselsbristninger og audits på genindlæggelser. Desuden arbejder vi som et tværfagligt team omkring fødslerne, ligesom vi har en kendt jordemoderordning og en jordemoder til en fødende i den aktive del af fødslen.

Længst fremme med at gøre Patientansvarlig Læge til virkelighed

Ifølge undersøgelsen oplever 68 pct. af de adspurgte patienter i Herning og Holstebro, at en læge har ansvaret for det samlede forløb af indlæggelser og besøg.

Et konkret eksempel på dette arbejde er Kirurgisk Afdeling i Herning, hvor alle patienter med udvalgte diagnoser; patienter indlagt i mere end tre døgn, socialt belastede patienter og patienter med meget aktive pårørende får tildelt en Patientansvarlig Læge (PAL). Den Patientansvarlige Læge har det samlede ansvar for patientens forløb.

I Kirurgisk Afdeling får 70 pct. af patienterne tildelt en Patientansvarlig Læge i forbindelse med indlæggelsen. Det betyder, at afdelingen er et af de steder i Danmark, der er længst fremme med at gøre Patientansvarlig Læge (PAL) til virkelighed.

Kirurgisk Afdeling gik i gang med en stor omorganisering af lægernes arbejde for ca. 13 måneder siden. I dag er de fleste af afdelingens læger organiseret i fire PAL-teams med seks til otte læger.

De af PAL-teamets læger, som enten er i hoveduddannelsesforløb (HU) i kirurgi eller speciallæger, har hovedansvaret for op mod fire patienter ad gangen. Desuden har afdelingen bl.a. indført en "sweeper-funktion".

Sweeperen, som er en speciallæge eller en HU-læge, går stuegang på de patienter, som ikke har en patientansvarlig læge. Der er tale om en omfattende omorganisering af lægernes arbejdsgange, men det har ført en stor gevinst med sig, fortæller ledende overlæge Niels Hald.

- Lægen kender patienten, og kan derfor hurtigere kan sætte sig ind i patientens forløb og særlige situation. Det oplever patienten som meget trygt. Desuden minimerer det uden tvivl risikoen for, at information går tabt, når patienten og de pårørende kan møde den samme læge både under indlæggelsen og ved udskrivelsen. Omorganiseringen har også betydet, at vi bl.a. har kunnet optimere den daglige morgenkonference, så der er mere tid til stuegang, siger Niels Hald. 

Fakta: 81 pct. af besvarelserne er over landsgennemsnittet

81 pct. af besvarelserne er over landsgennemsnittet, og ingen svar er under landsgennemsnittet i LUP Somatik 2018. Det samlede resultat giver Hospitalsenheden Vest en førsteplads i patienttilfredshed i Region Midtjylland og i Danmark.

Resultatet af LUP Fødende 2018 viser, at de fødende kvinder og deres partnere i Herning og Holstebro er de mest tilfredse i Danmark: 78 pct. af de fødende giver Fødeafdelingen en tilfredshedsscore over landsgennemsnittet. De er både tilfredse med forløbet under graviditeten og med forløbet under og efter fødslen.

98 pct. af de fødendes tilfredshed er enten på eller over landsgennemsnittet i tilfredshed. Desuden har Fødeafdelingen forbedret sin egen tilfredshedsscore siden sidste år på 25 ud af 41 spørgsmål.

Næsten 7000 besvarelser i den samlede undersøgelse

I alt 3.902 (64 pct.) ud af 6.143 planlagt ambulante patienter, 1.763 patienter (52 pct.) ud af 3.380 akut indlagte patienter og 684 (68 pct.) ud af 1.006 planlagt indlagte patienter har besvaret spørgeskemaerne i LUP Somatik 2018, der blev udsendt fra starten af august til og med 31. oktober.

781 fødende kvinder, som havde besøgt et af fødestederne i Herning og Holstebro, modtog et spørgeskema i forbindelse med LUP Fødende 2018 i perioden mellem 1. august og 31. oktober. Heraf besvarede 429 kvinder (55 pct.) spørgeskemaet.

Samtlige resultater er offentliggjort 15. marts 2019 på www.patientoplevelser.dk/lup

Læs desuden mere om resultaterne i pressemeddelelsen fra Region Midtjylland på regionens hjemmeside

Yderligere oplysninger

  • Lægefaglig direktør Jens Friis Bak tlf. 4093 7985.

  • Sygeplejefaglig direktør Ida Götke tlf. 2048 0689.

  • Birgit Hagen, medformand for brugerrådet på Hospitalsenheden Vest og næstformand i Sundhedsbrugerrådet, Region Midt, tlf. 5361 2611.

  • Chefjordemoder Ann Fogsgaard, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, tlf. 3035 1032.

  • Ledende overlæge Niels Hald, Kirurgisk Afdeling, tlf. 2945 2767.