03.12.2020

2021 bliver et år, hvor flytning og flytteforberedelser møder den praktiske ibrugtagning af de helt nye rammer i Regionshospitalet Gødstrup.

På alle måder en helt unik begivenhed; - også fra et forskningsmæssigt perspektiv. Fordi der kun foreligger meget begrænset viden om, hvad en sådan udflytnings- og forandringsproces gør ved alle os medarbejdere, der flytter med.

I samarbejde med Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet (AAU) har hospitalsledelsen derfor besluttet sig for at undersøge, hvad det betyder for personalet at være en del af en stor flytning til RH Gødstrup. Hvordan påvirker en sådan forandring det psykiske arbejdsmiljø og den faglige kvalitet i en positiv eller en negativ retning? 

Spørgeskema tager temperaturen

I 2018 blev den første spørgeskemaundersøgelse gennemført.

Nu følger forskergruppen bag projektet trop med en ny spørgeskemaundersøgelse samt kvalitative interviews på hospitalsafdelingerne for at få et opdateret billede af de psykiske arbejdsmiljø og processen omkring udflytningen til RH Gødstrup.

Timingen af i udsendelsen af spørgeskema nummer to falder i tråd med, at nu er datoerne for flytningen til RH Gødstrup kendt.

Spørgeskemaundersøgelsen udsendes i slutningen af denne uge. I marts 2021 vil der desuden blive gennemført kvalitative interviews og seminstruktureret observation på udvalgte hospitalsafdelinger.

Disse studier har til formål at uddybe og tilføje nye nuancer til resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen.

Brug 15 minutter og gerne i arbejdstiden

Helt generelt gælder det for sådanne undersøgelser, at jo flere der svarer, jo bedre bliver undersøgelsen.

Det er derfor meget vigtigt, at alle inviterede svarer på spørgeskemaet, hvad enten man er positiv eller kritisk over for den snarlige udflytning til Gødstrup kombineret med sin egen vurdering af det aktuelle arbejdsmiljø.

Ved spørgeskemaundersøgelsen i 2018 valgte 48 procent af de godt 3.300 inkluderede medarbejdere at besvare spørgeskemaet. Det er er en meget flot svarprocent. Men vi vil gerne endnu højere op denne gang og opfordrer alle til at svare - og gerne i arbejdstiden.

Resultaterne

De første delresultater fra undersøgelsen forventes offentliggjort medio 2021, inden vi begynder den faktiske udflytning til RH Gødstrup. Dermed får vi noget viden med os, som kan hjælpe den praktiske ibrugtagning af RH Gødstrup på vej via et godt psykisk arbejdsmiljø.

Ideen bag projektet

Ideen til projektet er udviklet i samarbejde med Hospitalsenheden Vest og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet – fra Hospitalsenheden Vest bidrager: NIDO|danmark, Arbejdsmedicin og HR-funktionen. Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Universitetshospitalerne følger med

Udover at kortlægge det nuværende arbejdsmiljø i Hospitalsenheden Vest og i Regionshospitalet Gødstrup skal projektet også bidrage til at gøre udflytningsopgaver andre steder i landet stærkere og herigennem skabe arbejdsgange, der kan ruste de involverede medarbejdere til bedre at kunne håndtere flytninger.

Af samme årsag indgår både sikkerhedschefen på Aalborg Universitetshospital og kvalitets- og udviklingschefen fra Aarhus Universitetshospital i projektets interessentgruppe, og bidrager med erfaringerne fra blandt andet omstruktureringerne på Aarhus Universitetshospital.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen 2137 5007, HR-chef Lasse Hansen tlf. 2924 3207 og forskningsprojektleder Louise Møller Pedersen, Aalborg Universitet, tlf. 5194 9410.