19.12.2019

Patienter med livstruende sygdom og deres pårørende kan få øget livskvaliteten med systematisk vurdering, screening og tilbud om samtaler. D. 6. januar 2020 træder en lokal tilføjelse til den regionale retningslinje, udarbejdet af Palliativt Team og godkendt af Styregruppen for den palliative patient, derfor i kraft i HE Vest.

Palliativt Team er i øjeblikket rundt på afdelingerne i Hospitalsenheden Vest for at undervise og styrke samarbejdet om den palliative indsats på tværs af hospitalets afdelinger.

Undervisningen sigter mod at sikre en bred implementering i Hospitalsenheden Vest af:

  1. Systematisk vurdering af patienters behov for palliativ indsats.
  2. Systematisk symptomscreening ved brug af screeningsredskaberne.
  3. Systematisk tilbud om samtaler om fælles behandlingsmål.

I undervisningen indgår screeningsredskaberne EORTC og SPICT. EORTC-skemaet belyser patienters selvoplevede symptomer og livskvalitet.

SPICT er et redskab til brug for sundhedsprofessionelle til identifikation af patienter med behov for palliativ indsats.

Endelig undervises der i Advance Care Planning-samtalen, som er en betegnelse for samtaler, der vedrører fælles mål for fremtidig behandling og pleje.

EORTC-skemaet skal fremover anvendes systematisk, når patienter henvises til Palliativt Team. 

Læs mere i e-Dok:

På nuværende tidspunkt findes følgende SFI'er til brug i MidtEPJ:

  1. "EORTC-symptomscreening (tværfagligt vurderet) til dokumentation, når en patient har udfyldt EORTC-skemaet.

  2. "Samtale om ønsker til pleje og behandling i den sidste levetid" til dokumentation, når der er afholdt ACP-samtale.

Etableringen af Enhed For Lindrende Behandling er i fuld gang

Baggrunden for de nye tiltag på det palliative område er Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats (2017). Desuden styrker vi den specialiserede indsats i forbindelse med udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup med en ny Enhed for Lindrende Behandling.

Enhed for Lindrende Behandling kommer organisatorisk til at høre under Onkologisk Afdeling, og vil blive en specialiseret palliativ enhed med udkørende team, ambulant funktion og eget sengeafsnit.  De patienter, der indlægges vil have komplekse palliative problemstillinger, som ikke kan lindres tilstrækkeligt i eget hjem, i kommunalt regi eller på anden sygehusafdeling.

Etableringen er i fuld gang, og det betyder bl.a., at antallet af palliative senge pr. 1. november 2019 er øget fra tre senge til ni senge. Med udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup vil Enhed for Lindrende Behandling være normeret til ni specialiserede, palliative senge.

En af forudsætningerne for en optimal palliativ indsats er et tydeligt og fleksibelt samarbejde mellem Enhed for Lindrende Behandling og de øvrige afdelinger i organisationen. 

Målet er, den palliative indsats på Regionshospitalet Gødstrup både på basalt og specialiseret niveau skal ydes ud fra en systematisk vurdering af symptomer og behov. Indsatsen skal desuden ydes uafhængigt af diagnose. 

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på 2048 0689, oversygeplejerske Hanne Linnet på tlf. 4020 6602 og overlæge Merete Paludan på tlf. 2049 1667.