28.11.2019

Høringsmaterialet for budgetændringer for 2021 og 2022 i Gødstrup er netop udsendt til alle afdelinger. Materialet er udsendt til høring i de respektive MED-udvalg således, der kan skabes størst mulig afklaring og viden om de kommende budgetter.

Gennem hele planlægningen og byggeriet af det nye hospital i Gødstrup har vi været bevidste om, at der sammen med anlægsmidlerne til det nye hospital følger en forventning om, at vi skal effektivisere vores drift med 8 procent. Vi har frem til nu realiseret en god del heraf, og med udsendelse af et høringsmateriale for budget 2021-2022 har vi i denne uge fremlagt et forslag til, hvordan vi henter sidste del af de 8 procent, og samtidigt skaber en økonomisk balance i årene 2021-2022.

Vi er i gang med at skabe et nyt hospital, som kan noget mere og noget andet end de gamle matrikler, vi kommer fra. Det nye hospital rummer potentialer for bedre og mere effektive patientforløb i kraft af nye fællesskaber, nye synergier, nye arbejdsgange og nye teknologier. Det er i disse nye patientforløb, fælleskaber, potentialer og teknologier vi skal høste gevinsterne. Det gælder såvel i forhold til kvalitet som effektivitet.

Der har været arbejdet indgående og konstruktivt med materialet i mange fora ud fra følgende emner: 

  • Alle aspekter af Hospitalsenheden Vests aktiviteter er søgt bragt i spil.
  • Vi har udfordret organiseringen af opgavevaretagelsen og tilpasset vores organisation.
  • Vi har så kvalificeret og databaseret som muligt forsøgt at forudsige de aktivitetsmæssige og dermed økonomiske konsekvenser af nye arbejdsformer, organiseringer og teknologier.
  • Vi er startet på en proces, hvor vi vil udvikle vores evne til at bemande vores funktioner med afsæt i data om udvikling i – og prognose for – patienternes behov.
  • Vi har efterstræbt sunde incitamentsstrukturer for hospitalets drift.
  • Vi har søgt harmonisering og standardisering, hvor det er driftsmæssigt relevant.
  • Vi har søgt at skabe rammer og vilkår, som kan understøtte den fortsatte professionalisering af arbejdsplanlægning og vagtplanlæggerrollen. Herunder fortsat fokus på harmonisering af de aftalebaserede forhold såsom vilkår for særydelser, norm-periodelængde og implementering af Optima.

Høringsfrist

Materialet i er nu sendt i høring i de lokale MED-udvalg (LMU) med en høringsfrist til 6. december.

Orienteringsmøde

Medlemmerne af HovedMED-udvalget (HMU) har foreslået, at materialet fremlægges og forklares for hospitalets tillidsmænd (TR og FTR grupperne) og arbejdsmiljørepræsentanterne (AMIR).

Denne kreds indbydes derfor til informationsmøde d. 2. december 2019 fra kl. 16.00 – kl. 18.00 i Restoen - Herning og i Foredragssal 1 i Holstebro. Mødet vil blive videotransmitteret mellem hospitalerne.

Vi er fuldt ud klar over, at realiseringen af det nye hospitals potentialer ift. kvalitet, service, læring, forskning, trivsel og øget effektivitet på ingen måde kommer af sig selv. Det er en stor ambition og udfordring for alle.

Med høringsudkastet er der anvist en konkret og realistisk plan for udmøntningen af de resterende effektiviseringsgevinster knyttet til vores kvalitetsfondsprojekt, og der er lagt en økonomisk plan for en sikker og kontrolleret ibrugtagning af Regionshospitalet Gødstrup.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007, Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610 og økonomichef Preben Lynggaard Sørensen på tlf. 2183 5092.