04.07.2019

Både før og efter overgangen til LPR3 har det kliniske personale på hospitalerne samt de lokale sundheds-it afdelinger og Koncern It arbejdet på højtryk for at få den nye version af MidtEPJ til at fungere i dagligdagen.

Men på mange afdelinger er der forsat udfordringer med LPR3. Der skal foretages rigtigt mange ekstra klik for at udføre korrekt registrering, hvilket giver ekstraarbejde for lægesekretærerne og udfordringer for lægerne med at visitere patienter og oprette forløb.

Der er regional opmærksomhed på problematikkerne, og der er nedsat en arbejdsgruppe, som er i fuld gang med at se på såvel videreudvikling af LPR3 som eftervirkninger heraf med henblik på at finde løsninger, der skal forbedre teknikken samt arbejdsgangene for det kliniske personale.

Behovet for at inddrage de kliniske og kliniknære kompetencer endnu mere i det fremadrettede arbejde har medført, at der oprettes en ny styregruppe for LPR3 med større klinisk forankring.

Den kommende nye styregruppe vil fokusere på at få gennemført de nødvendige ændringer på den tekniske side samt analysere de kliniske arbejdsgange. Det skal tillige undersøges, hvor mange af de registrerede fejl efter overgangen der kan rettes ved hjælp af automatiske løsninger, samt hvor mange der kræver manuelle tilretninger.

Den nye registrering på sygdomsforløb skyldes, at der er indført et nyt landspatientregister (LPR3) i Danmark, som skal skabe bedre overblik over patientens samlede forløb og give bedre grundlag for forskning, statistik og videre udvikling af sundhedsvæsenet. Men ændringerne gør det altså vanskeligere at registrere korrekt.

Læs mere om LPR3 på intranettet.


For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak tlf. 4093 7985 og leder af Sundheds-It Ole Zielke på tlf. 2137 5002.