27.06.2019

I Spørgehjørnet om Gødstrup bliver vi nogle gange mødt med en undren over, at de svar, vi giver, ikke er præcise, konkrete eller fyldestgørende nok. Aktuelt vækker det undren, at der endnu ikke er udmeldt en fast flyttedato og tidspunkt for modtagelsen af den første patient i Gødstrup.

Og på ugens møde i HMU blev der tilsvarende efterlyst konkrete svar på spørgsmål om åbningstider i ambulatorier og sammensætningen af arbejdstider og vagtplaner m.v.

Det er til at forstå, at vi alle efterspørger klarhed over, hvornår vi skal flytte, og hvordan arbejdsdagen i Gødstrup bliver; der efterspørges viden og tryghed, når meget vil være anderledes i de nye rammer.

Is i maven

Desværre må vi have is i maven lidt endnu og fortsætte de prøvehandlinger og forberedelser, der er nødvendige for at få de mange og nye fælles koncepter i Gødstrup til at fungere, når vi er flyttet til Gødstrup.

Det er den bedste investering, vi kan gøre lige nu, hvor det ganske enkelt endnu ikke er muligt at svare konkret, præcist og fyldestgørende på alle de spørgsmål, som er stillet ovenfor.

Overblik og ansvar

Forandringerne på vej mod Gødstrup er mange. I hospitalsledelsen styrer vi efter i alt 109 igangværende projekter. Der arbejdes løbende med hvert projekt, og vi gør hver 14. dag status på fremdriften.

Ansvaret for at nå i mål med projekterne er i sidste ende alene vores i hospitalsledelsen. Men indblikket i detaljerne i det enkelte projekt og i deres indbyrdes sammenhæng er en viden og fremdrift, der primært ligger hos afdelingsledelser og fagfolk i klinikken og i Staben. Vi følger op, justerer og sætter retningen.

Og så til selve sagen, nemlig kernen i de spørgsmål, som stilles.

Tidsplan og byggeplads

Årsagerne til, at vi endnu ikke kan fastsætte en præcis flyttedato, er, at fremdriften på byggepladsen ikke har været helt, hvor den burde være, og det arbejder vi stenhårdt på at bringe på niveau.

Tidsplanen for byggepladsen skal kobles med alle de andre tidsplaner for de aktiviteter, der ligger efter selve byggeriets færdiggørelse. Det gælder for eksempel tidsplaner for test af IT og medicoteknisk udstyr, mangeludbedring af diverse forhold i rum og fælles arealer, træning og uddannelse, myndighedsbehandlinger, flyttebiler og så videre.

Lige nu kan vi dog konstatere, at fremdriften på byggepladsen er i bedring. Det betyder, at den juridiske aflevering af byggeriet fastholdes til før sommerferien 2020.

Men det efterfølgende arbejde med selve ibrugtagningen af det nye hus og dermed datoen for modtagelsen af den første patient har fortsat den usikkerhed i sig, at den indeholder summen af alle tidsplaner.

Arbejdstiderne

Med hensyn til arbejdstider har vi i hospitalsledelsen den forventning, at borgerne og patienterne minimum én aften om ugen kan møde frem i klinikken af hensyn til deres arbejdstider. Og det er vores aktuelle indtryk, at nogle afdelinger vil have behov for at have længere åbent flere eftermiddage for at kunne rumme aktiviteten i de fysiske rammer.

Hvordan det konkret udmønter sig i praksis fra afdeling til afdeling vil givet være forskelligt, og lige nu kan der ikke gives konkrete og stabile svar på det spørgsmål, ligesom svar på spørgsmålet om flyttedato ej heller kan endeligt fastslås.

Plan i regionsrådet

Vi kender ikke i skrivende stund den samlede effekt af alle de mange tiltag. Mængden af prøvehandlinger, mellemregninger, teknologi, interesser, relationer og dialoger, der skal til for at få alt til at gå op i en højere enhed, er endnu for stor og kompleks. Men vi har en organisation på plads, der styrer processen med fast hånd.

På regionsrådsmødet den 25. september afleverer vi et bud på en tidsplan A og plan B for ibrugtagningen af hospitalet. Og med udgangen af 3. kvartal 2019 vil vi have tilstrækkeligt overblik over afdelingernes økonomi, bemandingsprofiler og fremmøde Gødstrup til, at vi kan iværksætte de nødvendige dialoger mellem den enkelte medarbejder og leder om arbejdsopgaver og arbejdsplaner.

Indtil da forsætter vi med at gøre det, vi er bedst til: at tage hånd om patienterne og forberede klinikken på de nye koncepter og arbejdsgange i Gødstrup. Det får vi brug for, når Gødstrup snart skal tages i brug.

Venlig hilsen

Hospitalsledelsen