06.06.2019

Hvordan kan vi i fællesskab sikre, at vores organisation bliver klar dag 1 i Regionshospitalet Gødstrup?

Det er et tema, der aktuelt er genstand for opmærksomhed i møder, samtaler og prøvehandlinger og omsættes i aftaler, flyttelister og regneark mange forskellige steder på vores hospitaler. Og emnet var naturligt nok samlingspunktet for et fælles afdelings- og funktionsledermøde og en HMU-temadag i den forgangne uge.

To spor

Aktuelt er der stadig flere spørgsmål til ledelser og repræsentanterne i MED-systemet om job, kompetencekrav og de nye arbejdsfællesskaber, fordi flytningen og samlingen af organisationen på vej mod Regionshospitalet Gødstrup i 2020 rykker stadig tættere på.

Svarene på alle de mange spørgsmål er overvejende delt i to.

Meget har vi styr på i regi af flytteorganisationen og med hjælp fra de canadiske flytterådgivere, men andet kræver opmærksom og nærværende ledelse for også at få hele personalet med på den fælles opgave, der venter forude.

Omhu for personalet

Således handlede HMU-temadagen om "fastholdelse" før, under og efter flytningen med fokus på konkret handling. Det, at man kan se for sig, hvem man skal arbejde sammen med, både tværfagligt og monofagligt, vil give en stor tryghed. Så det skal vi prioritere, lød det samtykkende fra flere af medlemmerne i HMU.

På baggrund af drøftelserne blev HMU enige om flere fællesnævnere, der skal tjene som inspiration til, at der efter sommerferien kan sættes konkret handling bag ordene, blandt andet gennem MED-systemet og hospitalets TRIO-grupper; Handlinger, der både skal være med til at fastholde engagementet på vej mod Gødstrup, under flytningen og ikke mindst efter, at flytningen er overstået med den tålmodig, det kræver at få fagligheden til at virke i de nye rammer.

Fagligheden i de nye rammer

På det fælles afdelings- og funktionsledermøde var det netop fagligheden i de nye rammer, der var genstand for en nærmere afklaring og udforskning på en række workshops med følgende emner:

  • To nye afsnit i Gødstrup i form af Enhed for Lindrende Behandling og Geriatrisk Enhed kræver, at vi sammen får styr på, hvad det konkret betyder for ændrede patientforløb, arbejdsgange og snitflader til afdelinger og afsnit i det store fællesskab.
  • Konceptet for den Patientansvarlig læge, PAL, skal operationaliseres og tilpasses den enkelte afdeling. For eksempel hvordan bruger vi tilsyn med omtanke og i akutte situationer.
  • Vagtplanlægning og normeringer afdelingerne imellem er i dag forskellige, og derfor er der igangsat en proces med henblik på at harmonisere basisvilkårene for afdelingerne i Regionshospitalet Gødstrup. Det betyder blandt andet, at normeringsprincipperne og fremmødet i henholdsvis sengeafsnit og klinikrum i højere grad vil tage udgangspunkt i den faktiske aktivitet og ikke antallet af senge eller klinikrum.
  • Med afsæt i de planlagte klinikrum i Gødstrup skal der sikres aftaler og rammevilkår for aktiviteten; Vilkår, der blandt andet omfatter aftaler om: samarbejdsrelationer, afklaring af åbningstider samt faggruppernes inddragelse i arbejdsplanlægningen osv.


Det er alt sammen rammer og vilkår, der blev gransket og diskuteret i et forpligtende fællesskab på afdelings- og funktionsledermødet.

Troen på, at man som ansat kan og vil varetage arbejdet i de nye rammer, er enormt vigtig og målt på fremmøde, engagement og deltagelse i de aktuelle forberedelser, er der grund optimisme. Det er forudsat, at paratheden fra ledermødet og HMU-temadagen spreder sig og omsættes til en fælles vilje til at klare flytningen og få løst de mange og små knaster, der hører med til de igangværende forberedelser af ændrede arbejdsgange, flytningen og ibrugtagningen af det nye byggeri.

Alle input er med andre ord uundværlige for, at det nye regionshospital i Gødstrup har den patientsikkerhed og fælles parathed, der skal til, for at fagligheden og trivslen også kan gro i nye rammer, hvor meget er nyt.

Med venlig hilsen

Hospitalsledelsen