21.03.2019

Arbejdstilsynets tilsyn i Herning maj 2018 gav i alt fem påbud vedrørende personalets arbejdsmiljø i henholdsvis medicinsk sekretariat, plejen og sekretariatet i Hjerte Sengeafsnit og plejen i Akutafdelingen i Herning.

Da vi på denne måde havde fået fem påbud på samme matrikel, gav Arbejdstilsynet sædvanen tro også et rådgivningspåbud om at benytte autoriseret rådgiver til at bistå med at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemerne samt kontrollerer effekten af tiltag.

På seneste møde i HMU blev der gjort status over de indsatser, der alle steder er gjort for at få enderne til at mødes. Det er ingen let øvelse at finde løsninger på forhold, der kan være opbygget over lang tid i et sundhedsvæsen, der hele tiden skal tilpasse sig ændrede behov og nye rammer at fungere under. Men hvor der er vilje, er der som bekendt vej, og på HMU-mødet blev der videregivet positiv feedback fra den autoriserede rådgiver om, at ledelsen i afdelingerne har lyttet til, hvad der er af problemer, og at man i TRIO-grupperne har arbejdet dedikeret med at finde løsninger, der kan mindske arbejdsmængde og tidspres.

Noget har allerede haft en positiv effekt, og andet har ført til en endnu stærkere erkendelse af, hvordan faggrupper, afdelinger og afsnit er afhængige af hinanden, når det er hele og sammenhængende patientforløb, der er omdrejningspunktet for arbejdsdagen.

I forbindelse med rådgivningspåbuddet har den autoriseret rådgiver rådgivet afdelingerne om ovenstående og andre igangsatte tiltag og vurderet effekt deraf. Rådgiveren vurderer, at Hjertesygdomme har løst deres tre påbud, og at der for lægesekretærerne i Medicinsk Afdeling og plejepersonalet i Akutmodtagelsen er igangsatte tiltag og handlinger, der kræver yderligere tid i forhold til implementering og efterfølgende vurdering af effekt.

Hjertesygdomme sender derfor tilbagemelding på om de iværksatte løsninger af påbuddene til Arbejdstilsynet.

Akutafdelingen og Medicinsk Afdeling er som anført ikke helt i mål endnu. Rådgiver vurderer, at det først vil være realistisk at afslutte påbuddene i Akutafdelingen og Medicinsk Afdeling til efteråret 2019. Der er derfor ansøgt Arbejdstilsynet om fristforlængelse på de to frem til 1. november 2019.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og arbejdsmiljøkoordinator Maj-Britt Stobberup på tlf. 7843 8617