15.12.2017

Som en væsentlig del af forberedelserne til at flytte til Regionshospitalet Gødstrup er det vigtigt at have den fremtidige ledelsesstruktur på plads. En ledelsesstruktur, der skal danne grundlag for det videre arbejde med flytteprocessen. 

Det betyder, at den store kabale for, hvordan den del af ledelsesstrukturen, der vedrører ledelse af funktioner (på niveau 3), nu er ved at være på plads. 

Kabalen er lagt ud fra principperne om, at vi i Gødstrup står på specialerne med  ledelse indenfor de enkelte specialer mellem sengeafsnit og klinik (ambulatorium), - og med koordinering og ledelse af senge og klinik på tværs af specialer. Principperne er blevet til i dialog med afdelingsledelserne, så principperne er søgt tilpasset de lokale forhold i de enkelte ledelsesområder. 

Fra 15. december 2017 til 12. januar 2018 sendes et samlet forslag i høring, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger til principperne og de afledte organisationsdiagrammer for de enkelte afdelinger. Det er forudsat, at afdelingsledelserne involverer deres LMU i denne høring. 

I dag er der ca. 300 funktionsledere i Hospitalsenheden Vest heriblandt overlæger, afdelingssygeplejersker, ledende lægesekretær med flere.

I Gødstrup er der udsigt til, at der samlet set bliver lidt færre funktionsledere, idet de nye rammer i Gødstrup giver andre og bedre muligheder for samarbejde om patientforløb og samarbejde på tværs af fag og specialer. Dermed skal dette område også bidrage til, at vi realiserer effektiviseringsgevinsten i forbindelse med ibrugtagningen af Regionshospitalet Gødstrup. 

Den del, der handler om organisering af sekretariater på Regionshospitalet Gødstrup, indgår ikke i høringsmaterialet. Her skal potentialer og muligheder afklares. Det gælder for eksempel spørgsmålet om en anden organisering kan bidrage til mere robuste funktioner og om løbende dokumentation af akutte patientforløb bedre kan sikres ved en anden organisering. 

Beslutningen om organisering af sekretariaterne forventes at ske medio 2018.

Læs mere om høring (pdf), principper (pdf) og organisering på afdelingsniveau (pdf).

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610.