Så ramte koncernledelsens forslag til omstillinger og besparelser i spareplan 1519 hverdagen og udsynet for ledelse og medarbejdere i Hospitalsenheden Vest. Og hvordan var så det?

Målt på bundlinjen i spareplanen er der bestemt ikke meget at juble over bortset fra, at de 699 millioner kroner, der skal spares og fylde hullet i regionens budget i 2019, går til stærkt stigende udgifter til medicin, nye behandlinger og krav om effektiviseringer ved ibrugtagning af byggerier som eksempelvis DNV-Gødstrup. Alt sammen noget, der i sidste ende kommer patienterne til gode.

Det er gode udsigter. Og det er afgjort gode udsigter, at vi som hospital fastholder en stærk faglig profil for kræftcenter Vest og akuthospital på vej mod DNV-Gødstrup. Det rokker spareplanen ikke ved.

Men den dårlige nyhed er, at forslagene får relativt store konsekvenser for især en række af de kliniske funktioner, der allerede var forberedt til også at være en del af patientens hospital i DNV-Gødstrup. Blandt andet patologien og de dele af neurologien, der er forankret i rehabiliteringen i Lemvig og Holstebro. Begge dele har med spareforslaget udsigt til at skulle rykke til henholdsvis Regionshospitalet Randers og Hammel Neurocenter, hvor regionen samler de nævnte funktioner.

Det bliver en udfordring at bevare smidigheden af vores samlede patientflow på hospitalet, hvis klinisk mikrobiologi og den del af klinisk immunologi, der ikke er akut, flyttes til Aarhus Universitetshospital.

Med i sparekataloget er også mere politisk følsomme forslag, der stiler mod at justere på indhold og åbningstider i de akutklinikker, som er en del af optageområdet for Hospitalsenheden Vest. Funktioner, der i sundhedskroner er meget dyre i drift, men som omvendt giver borgerne en følelse af tryghed ved, at det er tilbud tæt på hjemmet.

Særlig opmærksomhed har vi givet forslaget om at spare i akutklinik og behandlersygeplejerske på hospitalet i Holstebro.

Alle sammen forslag, som i deres nuværende form ikke er fuldt beskrevet eller konsekvensberegnet. For det har tiden til at gøre besparelserne rigtig intelligente ikke været til. Det må vi medgive, selvom vi i lighed med den øvrige koncernledelse har været på hårdt arbejde med at løse opgaven med at planlægge omstillinger og besparelser på vegne af hele regionen. Er der faktuelle fejl i koncernledelsens spareplan, bliver de selvfølgelig rettet umiddelbart.

Rettesnoren for det videre arbejde er sådan, at når de mange forslag møder den faglighed og de kompetencer, der møder patienterne i hverdagen, så vil indholdet først for alvor blive verificeret og kvalificeret. Det vil ske i dialog mellem ledelser, medarbejdere og samarbejdsudvalg, selvom alle er presset af en knap høringsfrist den 8. maj.

Herefter sendes høringssvar og spareforslag videre til behandling i det politiske system, og 9.juni er forventelig dagen, hvor politikerne kan indgå et budgetforlig. Sker det, følger umiddelbart en sparerunde med elementer, der ligner en grønthøster, der fordeler den sidste tredjedel af regionens besparelser jævnt ud over alle regionens hospitaler, institutioner og administration ud fra det princip, at alle skal bidrage lige meget til festen. 

I den sammenhæng er det en efterrationalisering værd, at hvis vi i Hospitalsenheden Vest alene skulle afholde vores procentvise andel af besparelserne svarende til, hvad der er vores andel regionens budget, så var vi sluppet mere nådigt med 10 procent af den samlede besparelse. Som spareforslaget ser ud nu med de indregnede strukturbesparelser i form af sammenlægninger og effektiviseringer er vores andel af besparelserne på godt 18 procent. I alt 118 millioner kroner plus 10 millioner kroner på akutbiler. Til gengæld er det forhåbningen, at strukturbesparelser kan have en mere langsigtet effekt, og når vi igen er fri af de budgetbindinger, der er knyttet til kvalitetsfondsprojektet i DNV Gødstrup, står vi med et byggeri der både er effektivt og fleksibelt. Det er alt andet lige en god investering, som gør det muligt at tilpasse og opsuge nye større omstillingsplaner til gavn for Hospitalsenheden Vest i Gødstrup

 Lige nu er det selvfølgelig en ordentlig lussing, når regionen på personalesiden skønner, at det berører 565 stillinger i 2016, stigende til 807 stillinger i 2019. Vores andel af det regnestykke ser i grove træk sådan ud:

Cirka 75 stillinger vil blive berørt af reduktioner inden for: akutklinikker, akutbiler, ortopædkirurgi, nefrologi, Klinisk Biokemisk Afdeling, røntgen, diætister og Staben. Cirka 75 vil blive flyttet til andre hospitaler i regionen inden for: Patologi, neurorehabilitering, mammakirurgi og Klinisk Immunologisk Afdeling. Andre 75 vil blive ramt af det, der ligner en grønthøsterbesparelse efterfølgende.

Hvem der mere præcist må holde for, er for tidligt at pejle sig ind på. Først skal vi nu i maj have et solidt fundament i nogle fælles personalepolitiske spilleregler, der skal gælde for alle dele af regionen. Dem skal vi nu i nærmere dialog om i koncernledelsen, ligesom vi skal i tættere dialog med alle afdelinger om, fordelingen og implementeringen af spareplanen og dens betydning for arbejdet i klinikken. Senest i august skal vi sætte navne på de medarbejdere, der bliver berørt.

Venlig hilsen

Hospitalsledelsen

Reaktioner på spareforslagene

Læs mere om spareforslagene i reportagen fra gårsdagens fyraftensmøde i Hospitalsenheden Vest.