De tre ledelsesniveauer i Hospitalsenheden Vest

Ledelsessystemet i Hospitalsenheden Vest består af tre overordnede ledelsesniveauer (hospitalsledelse, afdelings-ledelse, funktionsledelse), der alle praktiserer det todelte lederskab.

Det vil sige en arbejdsdeling, hvor hver leder på sit niveau har ansvar for sit eget område men samtidig bidrager til og tager del i den fælles tværgående ledelse af hele hospitalsenheden Vest.

Hospitalsledelsen (HL)

Hospitalsledelsen er fælles for alle husene i Hospitalsenheden Vest og består af en hospitalsdirektør, en lægefaglig direktør og en sygeplejefaglig direktør.

Afdelingsledelserne (AL)

Hver af de 21 afdelinger har egen afdelingsledelse bestående af 1-3 personer alt efter størrelse og opgaver.

Funktionsledere

Der er ca. 300 funktionsledere i Hospitalsenheden Vest heriblandt overlæger, afdelingssygeplejersker, ledende lægesekretær mv.

Værdibaseret Ledelse

Ledelse i Hospitalsenheden Vest bygger på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, hvor der ledes på baggrund af værdier med det fælles værdigrundlag som fundamentet for beslutninger.

Udgangspunktet for god ledelse i Hospitalsenheden Vest er derfor regionens overordnede værdier: Dialog, Dygtighed og Dristighed.

Ledelsesstruktur på Regionshospitalet Gødstrup

Vi har i Hospitalsenheden Vest gennem en grundig proces drøftet spørgsmålet om den fremtidige organisations- og ledelsesstruktur på Regionshospitalet Gødstrup.

Hospitalsledelsen har i forlængelse af det udsendte høringsudkast nu behandlet de indkomne høringssvar og på den baggrund tilpasset rapporten vedrørende organisations- og ledelsesstruktur i DNV-Gødstrup.