NIDO forelæsninger er en samlet betegnelse for vores tværfaglige forelæsningsrække.

Fra medio 2019 og fremefter afholdes NIDO forelæsninger i en todelt model - henholdsvis som:

  • NIDO Foredrag
  • NIDO Vidensmesse

Formål

Formålet med NIDO Foredrag og NIDO Vidensmesse er at:

  • Videndele på tværs
  • Give personalet indblik i akademisk udviklings- og forsknings-
    arbejde, med henblik på at inspirere til forbedring af kvaliteten i opgavevaretagelsen og medvirke til uddannelse, dannelse, rekruttering og fastholdelse af personalet på hospitalet
  • Personalet træner formidling af ny viden.

NIDO Foredrag

NIDO Foredrag indgår i det eksisterende koncept for Staff-meetings.

Interne og eksterne inviterede foredragsholdere med en særlig viden af betydelig relevans for organisationen møder og uddanner hospitalets medarbejdere i aktuelle faglige temaer. Desuden giver NIDO Foredrag mulighed for at danne netværk, skabe samarbejde og bygge bro på organisations- og afdelingsniveau.

Form

Inddragende foredrag/forelæsning i 30 – 45 minutter efterfulgt af 10-15 min. til dialog og drøftelse.

Frekvens, tid og sted

Indgår i det eksisterende rul for Staff-meetings den anden onsdag i måneden, kl. 8.00-8.45 i Auditoriet i Herning.
Fra 2021 i Aulaen i Gødstrup.

Målgruppe

Ansatte i Hospitalsenheden Vest.

NIDO Vidensmesse

På NIDO Vidensmesse kan du to gange årligt suge ny inspiration til dig, når kolleger deler ud af den viden, de har tilegnet sig gennem efter- og videreuddannelse, eksempelvis i form af diplom-, master-, eller postgraduate kandidatprojekter.

Form

Poster eller power point præsentation (max 15 slides), med mulighed for efterfølgende uddybende spørgsmål til foredrags-
holderne, som står ved caféborde eller ved deres poster.

Frekvens

2 x årligt (hhv. forår og efterår).

Tid og sted

Kl. 14.00 -17.00 i Auditoriet i Herning.
Fra 2021 i Aulaen i Gødstrup.

Målgruppe

Ansatte i Hospitalsenheden Vest.

Information til oplægsholdere

  • 6-9 personer holder oplæg a 15 – 20 minutters varighed.
  • Oplægsform enten PowerPoint (max 15 slides) eller posterpræsentation.
  • Uddybende spørgsmål til foredragsholderne ved cafébordene eller posterne.

Har du for nylig efteruddannet dig - og er du klar til at holde oplæg?

Indsend navn på din uddannelse, titlen på din præsentation samt præsentationsform (PowerPoint præsentation eller poster-
præsentation) til nido@rm.dk.