Introduktion til social kapital og relationel koordinering


I Hospitalsenheden Vest (HEV) har vi nu i flere år arbejdet med at styrke den Sociale Kapital i organisationen.

Sidenhen har begrebet Relationel Koordinering meldt sin ankomst i Vest, og i dag arbejdes der sideløbende med Relationel Koordinering og Social Kapital på alle niveauer i HEV.

For de fleste i organisationen vil begreberne derfor højst sandsynligt ikke være helt ukendte.

Social kapital


I Hospitalsenheden Vest hører vi ofte meldinger og krav om at bidrage til at skabe eller øge:

 • Patient- og medarbejdertilfredshed
 • Større produktivitet og kvalitet
 • Mere engagement
 • Mindre fravær
 • Effektivisering

Ofte forbindes øget produktivitet og effektivitet med ringere kvalitet for patienterne og dårligere trivsel for de ansatte, men sådan behøver det ikke at være.

Undersøgelser viser, at der er klare sammenhænge mellem høj social kapital og en række indikatorer for såvel trivsel, produktivitet og kvalitet.

På baggrund af høj produktivitet og kvalitet behøver man altså ikke at gå på kompromis med de ansattes trivsel og arbejdsmiljø eller omvendt.

Relationel koordinering

Den amerikanske forsker Jody Gittell fremsætter begrebet relationel koordinering som en form for organisatorisk social kapital.

Resultaterne ved at styrke den sociale kapital og øge den relationelle koordinering er derfor ens; øget performance og trivsel.

De to tilgange til forandring adskiller sig imidlertid fra hinanden i at beskrive hvordan resultaterne opnås. Hvor man i arbejdet med social kapital fokuserer på at styrke tilliden, retfærdigheden og samarbejdsevnen, vil man med relationel koordinering fokusere på at styrke de relationer og den kommunikation, som knytter sig til løsning af arbejdsopgaver.

Social kapital og relationel koordinering hænger derfor tæt sammen. Man kan sige, at relationel koordinering præciserer den del af social kapital, som handler om den tværfaglige samarbejdsevne og konkretiserer, hvordan man kan styrke samarbejdsevnen i organisationen.

 

Arbejdet med social kapital og relationel koordinering

Der er mange af de daglige udfordringer og større problematikker i Hospitalsenheden Vest, der kan gøre det relevant at arbejde med Relationel Koordinering og Social Kapital.

Fx synes det relevant at arbejde med tilgangene i forbindelse med:

 • Overbelægning
 • Akkreditering
 • Stress og konflikter
 • Fusioner, DNV
 • Øgede krav om specialisering
 • Flere og mere avancerede teknologiske og medicinske behandlingsmuligheder
 • Øget samarbejde internt- og på tværs af afdelinger, fag og organisatoriske niveauer.

Der er således mange situationer, hvor det er relevant at arbejde med at styrke den relationelle koordinering og social kapital.

 

Hvordan skal HEV arbejde med social kapital og relationel koordinering i 2014?

Som vi kunne læse i hospitalsledelsens nyhedsbrev d. 7. februar 2014, er sidste nye skud på stammen inden for arbejdet med styrkelse af de sociale relationer muligheden for uddannelse i Interprofessionel Læring og Samarbejde i praksis (IPLS).

IPLS handler om, at flere professioner systematisk lærer med-, af- og om hinanden med udgangspunkt i patientens og borgerens behov.

Formålet med at arbejde med IPLS er at:

 • Forbedre patientinddragelse, kvalitet og sikkerhed
 • Understøtte tværfagligt samarbejde
 • Sætte fokus på at anvende øget læring i forhold til egen opgavevaretagelse og det samlede mål for patienten.

Styrken ved IPLS er at der, gennem uddannelsen, etableres nogen faste rammer for arbejdet med relationel koordinering og social kapital, idet uddannelsen omhandler hvordan man, på tværs af fag, kan skabe fælles viden, fælles mål og gensidig respekt i arbejdet omkring at skabe gode patientforløb.

Derved bliver IPLS et konkret metode til at styrke den relationelle koordinering i HEV. Det særlige ved IPLS er det eksplicitte fokus på patienten, og hvordan vedkommende kan inddrages mere i sit eget behandlingsforløb.