Hospitalsenheden Vest skal samles på én matrikel i Gødstrup i 2020, og med flytningen vil der ske en omfattende ændring af såvel fysiske som organisatoriske forhold, som vil berøre hver enkelt medarbejder i Hospitalsenheden Vest.

Samtidig med indrykning i Gødstrup skal der høstes en effektiviseringsgevinst svarende til 8 % af budgettet, ligesom der skal findes midler til finansiering af selve flytteopgaven. 

Disse ændringer og udfordringer, som vi står overfor, afleder en lang række spørgsmål omkring fremtiden i Gødstrup, som savner afklaring. 

På baggrund af drøftelser i afdelingsledelseskredsen og HMU er det i foråret 2014 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal arbejde med afklaring af emner inden for det personalepolitiske felt rettet mod fremtiden i DNV-Gødstrup, og der blev udpeget leder- samt medarbejderrepræsentanter til at indgå i arbejdsgruppen.

Personalepolitiske perspektiver rettet mod DNV-Gødstrup

Siden vil løbende blive opdateret med relevant indhold og beslutninger, ift. nedenstående områder:


 Jobsikkerhed og
ansættelsesformer
       - Benyttelse af tidsbegrænsede ansættelser frem mod DNV-Gødstrup
       - Usikkerhed for faggruppers fremtid i DNV

 Kulturarbejde
      - Skabelse af en ny fælles kultur i DNV-Gødstrup

 Kompetencer i DNV
       - Karriereveje og kompetenceafklaring frem mod DNV
       - De nye fysiske rammers behov for nye kompetencer
 

 Proces og vilkår
       - Vilkår i forbindelse med eventuel mellemflytning
       - Kriterier og proces for udvælgelse af medarbejdere
       - Spilleregler for overdragelse af medarbejdere mellem afdelinger

 Vilkår og rammer for ansættelser i DNV
       - Arbejdstidens placering i DNV
       - Vagtbemanding
       - Kontorarbejdspladser
       - Sundhedshuse - regionale arbejdspladser tilknyttet sundhedshusene

 Aftalemæssige forhold mv.
       - MED-struktur
       - Hovedtjenestested og behovet for udetjeneste
       - Afklaring af aftale- og administrative forhold, herunder ansættelsesbreve, lokalaftaler omkring lønforhold og arbejdstid mv.

 Overblik   
       - Indfrielse af effektiviseringskravet og eventuel betydning i forhold til eventuelle personalereduktioner
       - Overblik over de enkelte afdelinger flytninger
       - Oversigt over initiativer ift. det personalepolitiske område