Den interaktive patientstue er et regionalt projekt, der er startet op som et pilotprojekt på barselsgangen i Hospitalsenheden Vest. Der bygges videre på de erfaringer, der er gjort i forbindelse med projektet "Fremtidens Fødestue".

Med "Den interaktive patientstue" er målet at optimere rummets indflydelse på patienternes indlæggelsesforløb ved hjælp af øget involvering, egenkontrol og øgede handlemuligheder til at håndtere situationen. Hensigten er at den interaktive patientstue bliver et foranderligt rum med mange funktioner, der kan imødekomme og facilitere patienter, pårørendes og personalets forskellige behov.

Pilotprojektet på barselsgangen er blevet indledt med 2 workshops. Den første blev afholdt den 21. juni 2016. Her deltog repræsentanter for patienter, pårørende og personale for at afdække behov og præferencer. Den anden workshop blev afholdt den 17. august 2016, og hertil var der inviteret en række kreative mennesker med forskellige indfaldsvinkler, som skulle generere idéer til den kommende interaktive patientstue på barselsgangen

Ud fra resultaterne fra workshoppen udvikles der en prototype. Når denne prototype er afprøvet, vil den blive anvendt som mock-up til afdækning og udvikling i forhold til andre sengeafdelingers patientgrupper og specialers behov. Det er hensigten, at der skal udvikles 4-5 konceptløsninger for "Den interaktive patientstue". 

Læs mere i projektbeskrivelsen.

Revideret 23-01-2019