På denne side finder du information om jordemoderuddannelsen ved Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest (HEV).

På Hospitalsenheden Vest foregår fødslerne både i Herning og Holstebro. Det betyder for dig, at du i løbet af din uddannelse kan være tilknyttet begge fødesteder. Du finder en nærmere beskrivelse af hvert sted og uddannelsens udformning længere ned på siden.

Hospitalsenheden Vest kan tilbyde en alsidig praktikplads, hvor du i løbet af uddannelsen får lejlighed for deltagelse i kendt jordemoderordning (KJO), for at følge jordemoder i konsultation, på fødegang, på barselsgang, i akut modtagelse, i rådgivning for unge og til hjemmebesøg, hjemmefødsel og barselsbesøg i hjemmet. Nærmere om hvordan din uddannelse tilrettelægges, ser du efter afsnittet om fødestedet.

Som jordemoderstuderende tilbydes du gratis bolig med internetadgang i praktikperioden. Boligen er møbleret og ligger indenfor gå/cykelafstand til fødeafdelingerne. Du vil ofte få bolig nær andre jordemoderstuderende.

Beskrivelse af fødestedet: Hospitalsenheden Vest (HEV)

Afdelingen er delt på to sygehuse, Regionshospitalet Herning samt Regionshospitalet Holstebro, men sammenlægges ved udflytning til supersygehuset i Gødstrup i 2021. Der er udekonsultationer i Lemvig, Ringkøbing, Ikast, Brande og Tarm.

I alle afdelingens afsnit arbejdes der tværfagligt mellem bl.a. jordemødre, sygeplejersker, sonografer, læger, SOSU-assistenter og serviceassistenter.

fødegangen i Holstebro er der ansat ca. 25 jordemødre. Jordemødrene i Holstebro varetager ca. 600 fødsler årligt og dækker den fulde bemanding på barselsgangen. Fødslerne er visiterede i forhold til forventet ukomplicerede fødsler. Jordemødrene arbejder enten i en kendt jordemoderordning eller i fast beredskab, og de gravide visiteres til en af disse.

fødegangen i Herning er der ansat ca. 55 jordemødre, 6 kliniske jordemodersupervisorer samt 4 social- og sundhedsassistenter (SOSA). Herning fødegang er en special-afdeling med såvel ukomplicerede som komplicerede fødsler. Der er neonatal afdeling på stedet, så udelukkende gravide med rhesus immunisering og fødsler før uge 28 visiteres til Skejby. Jordemødrene i Herning varetager ca. 2600 fødsler årligt og arbejder enten i en kendt jordemoderordning eller i fast beredskab, og de gravide visiteres til en af disse.

En kendt jordemoderordning i Herning og i Holstebro varetager omsorgen for ca. 140 fødende kvinder og deres familier om året. Opgaverne i en kendt jordemoderordning er jordemoderkonsultationer, fødsels- og familieforberedelse samt fødselsomsorg. Der er desuden efterfødselssamtaler, kontrol af evt. syning, PKU og hørescreening på barnet og kontrol af barnets trivsel.

Det faste beredskab varetager ligeledes jordemoderkonsultationer, fødsels- og familieforberedelse samt fødselsomsorg. Også her er der efterfødselssamtaler, hjemmebesøg, kontrol af evt. syning, PKU og hørescreening på barnet og kontrol af barnets trivsel.

Svangre Barselsafsnittet i Herning bemandes af både sygeplejersker og jordemødre.

En del af afsnittet fungerer som tværfagligt obstetrisk studieafsnit. Her samarbejder studerende fra sygeplejerske- jordemoder- og medicin- studiet om pleje/omsorg for familier/ kvinder med komplicerede forløb. I tværfagligt obstetrisk studieafsnit er ansat både sygeplejerske vejledere og jordemoder vejledere.

Obstetrisk ambulatorium bemandes med en akut jordemoder samt sonografer med enten jordemoderfaglig eller sygeplejefaglig baggrund. Afsnittet varetager scanninger, ambulante forløb, fx gravide med mindre liv, obs. præeklampsi mm, og opstarter de planlagte igangsættelsesforløb.

Tilrettelæggelse af din uddannelse

Afdelingen fungerer som praktiksted for jordemoderstuderende, medicinstuderende, sygeplejestuderende og ambulancebehandler-elever, så jordemødrene har stor rutine i at lære fra sig. Som studerende er du meget velkommen og har udover vagterne mulighed for deltagelse i konferencer, teamtræning, fødselsforberedelse samt de innovations- og udviklingsprojekter, der arbejdes med i afdelingen.

Der optages 5-6 jordemoderstuderende pr. hold. Du afvikler i 1.semester din første korte kliniske periode, introklinik, i Herning, evt. med en ugentlig konsultation i Holstebro. Du afvikler dit 2.semester i Holstebro med fokus på ukompliceret graviditet, fødsel og barsel. De efterfølgende 4. og 6.semester tilrettelægges med basis i Herning. Du må forvente at blive tilknyttet en udekonsultation minimum én gang under uddannelsen, og du skal selv sørge for transport til denne.

Du knyttes til kendt jordemoderordning i 2 eller 3 af dine klinikperioder. Du vil oftest blive tilknyttet to jordemødre, én som din hovedvejleder, den anden som din med-vejleder. Når vejlederne har vagter, vil du også oftest have vagt. Derudover planlægges vagter med andre jordemødre for at opnå et gennemsnit på 30 timer om ugen med patientkontakt. Det vil sige, at du kan forvente vagter på alle tider af døgnet på alle ugens dage. Vagtskemaet planlægges af dig i samarbejde med de andre studerende og i forhold til kontinuitet med dine vejledere. Den endelige plan tjekkes af den uddannelsesansvarlige jordemoder, og det tilstræbes at den er tilgængelig for dig senest 3 uger før afvikling.

Den daglige vejledning foregår med din kontaktjordemoder eller den jordemoder, du er i vagt med på fødegangen eller i konsultationen. På svangre/barselsafsnittet og neonatal-afsnittet vejledes du af jordemoder eller sygeplejerske på den pågældende afdeling, og den kliniske sygeplejefaglige vejleder på det afsnit er ansvarlig for den daglige vejledning.

Ca. en gang om måneden samles alle jordemoderstuderende til klinikmøde, oftest i Herning. Denne dag planlægges af de uddannelsesansvarlige jordemødre og har såvel et fagligt som et socialt sigte. Der vil typisk være et fagligt hovedtema for dagen, ofte med en oplægsholder, og der er mulighed for at I studerende kan dele erfaringer om studielivet i HEV. Ved start af hver klinisk periode er første klinikmøde fokuseret på, hvordan I i gruppen af studerende kan støtte hinanden i forhold til trivsel.

På både 2., 4. og 6. semester deltager du i afdelingens tværfaglige teamtræning. Det drejer sig om en dag med undervisning og træning i handling samt refleksion over handling i akutte obstetriske situationer. Dagen afholdes i teams med jordemødre, sygeplejersker, SOSA'er, læger og jordemoderstuderende.

Dele af din kliniske uddannelse på 4. og 6.semester foregår på det obstetriske studieafsnit i svangre-barselsafsnittet i Herning. Studieafsnittet er tværfagligt med både medicinstuderende, sygeplejestuderende og jordemoderstuderende på forskellige niveauer i uddannelserne. Se mere information om studieafsnittet.

Jordemoderuddannelsen koordineres overordnet af de to uddannelsesansvarlige jordemødre. De uddannelsesansvarlige jordemødre holder uddannelsessamtaler med dig og dine vejledere, kommenterer på udvalgte refleksionsark, holder klinisk undervisning og klinikmøder for dig og dine medstuderende. De samarbejder med de øvrige afdelinger på hospitalet med henblik på, at du får tilbudt tilstrækkelige læringsmuligheder, og de står for afholdelse af de kliniske prøver. Derudover varetager de andre udviklings- og uddannelsesopgaver i afdelingen.

Har du spørgsmål angående jordemoderuddannelsen er du velkommen til at henvende dig til de uddannelsesansvarlige jordemødre.

Se mere på Gynækologisk-Obstetrisk hjemmeside.