Akutte patienter kan henvises til Akutafdelingen af:

 • Praktiserende læger
 • Vagtlægesystemet
 • Præhospitalet
 • Falck

Alle akutte patienter til indlæggelse henvises via Hospitalsvisitationen på telefon nr. 7843 2222

Undtagelse er dog trombolysepatienter, som indlægges via trombolysevagten på telefon nr.  7843 7055

Patienter, der indlægges via 112-kald, køres til Akutmodtagelsen, Regionshospitalet i Herning.

Hospitalsvisitationen er bemandet døgnet rundt med sygeplejersker og lægesekretærer og med lægelig back-up.

Visitationsretningslinjer og disponeringsvejledninger

Der er foretaget en gennemgang af samtlige specialer og udarbejdet visitationsretningslinjer/disponeringsvejledninger, som anvendes i forbindelse med visitation til den rette matrikel/afdeling.

Oplysninger ved indmelding

Ved indmelding af akutte patienter til Hospitalsvisitationen, skal der oplyses følgende:

Identifikation

 • Patientens navn, cpr.nr. og bopæl

Situation

 • Patientens symptomer, herunder målte værdier
 • Formodet diagnose/diagnoser

Baggrund

 • Kort referat af sygehistorie
 • Er patienten i forvejen tilknyttet et speciale i Hospitalsenheden Vest ?
 • Er der tale om genindlæggelse inden for de seneste måneder?

Analyse

Jeg mener, at problemet er...

Råd

 • Eventuelle råd vedr. f.eks. transport mv.