Klinisk Forskningsenhed (KFE) er i Onkologisk Afdeling ansvarlig for at opstarte og koordinere kliniske forsøg i samarbejde med afdelingens investigatorer, kliniske personale, hjælpeafdelinger og eksterne samarbejdspartnere.

Hvad laver Klinisk Forskningsenhed?

KFE’s opgaver i forbindelse med klinisk forskning er at:

  • understøtte fortsat høj forskningsaktivitet i Onkologisk Afdeling
  • højne kvaliteten af afdelingens kliniske forskningsaktiviteter
  • strukturere, planlægge, koordinere og supervisere gennemførelsen af alle de onkologisk kliniske forsøg. Herunder at medvirke til korrekt arbejdsgang i forbindelse med godkendelse og implementering af nye protokoller i afdelingen.
  • sikre, at det onkologiske personale kan håndtere de forskningsmæssige opgaver som en naturlig del af klinisk praksis. Derfor holdes protokolmøde én gang om måneden.
  • sikre at lovgivning og kvalitetskrav bliver overholdt, herunder ”Good Clinical Practice” (GCP). Alle læger og sygeplejersker med opgaver i kliniske forsøg deltager derfor i et éndags GCP-kursus ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, eller ved GCP-enheden, Aalborg Universitet.

Afdelingen deltager løbende i en lang række forsøg. Under Kliniske forskningsprojekter er de forsøg, som er åbne for inklusion samt de projekter, hvor patienterne fortsat er i aktiv behandling, beskrevet. Udover de beskrevne projekter deltager afdelingen også i flere andre forsøg, hvor patienterne har afsluttet behandling og følges i follow-up.

Udover klinisk forskning beskæftiger KFE sig også med databaseregistrering i samarbejde med de specialeansvarlige overlæger. Der indberettes data til DBCG (Danish Breast Cancer Group), DLCR (Dansk Lunge Cancer Register) og DPCD (Dansk Pancreas Cancer Database).

I Klinisk Forskningsenhed findes også information om øvrige forskningsprojekter i afdelingen. Projekterne varetages af udviklingssygeplejersken i samarbejde med afdelingsledelse og investigatorer. Under Øvrige forskningsprojekter er de projekter, som afdelingen aktuelt deltager i, beskrevet.

Listerne over igangværende projekter opdateres to gange årligt.